zs tel +48 (59) 83 32 741

     zs mail czarneszkola@interia.pl

Nasza szkoła

Nasz Facebook

Nauka zdalna

stolowkaZgodnie z zaleceniami dotyczącymi zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz wychodzących naprzeciw oczekiwaniom Rodziców posiłki oferowane przez szkolną kuchnię, przygotowywane są w oparciu o nowe wytyczne określone w projekcie ustawy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.

 

REGULAMIN STOŁÓWKI oraz KARTA ZGŁOSZENIA NA OBIADY, a także reszta OŚWIADCZEŃ do pobrania: TUTAJ

Dania główne to potrawy przygotowywane wyłącznie ze świeżych produktów (mięso, warzywa, owoce). Większość potraw przygotowana jest "na parze", w piecach konwekcyjno-parowych, duszonych i gotowanych, bez cukru i tłuszczów rafinowanych, niedozwolonych w zbiorowym żywieniu dzieci i młodzieży. Zupy przygotowywane są ze świeżych warzyw, suszonych i świeżych ziół i zieleniny, bez domieszek środków ulepszających smak (kucharek, maggi). Ręcznie wykonywane są również potrawy mączne (pierogi, naleśniki, kluseczki, gołąbki, desery, itp).

Napoje podawane do obiadu: woda lub kompoty owocowe (bez cukru lub słodzone miodem). Całość posiłku obiadowego jest ściśle dobierana pod względem zawartości wszystkich składników odżywczych i w odpowiedniej liczbie kalorycznej przeznaczonej dla poszczególnych grup wiekowych.

 

Pracownicy stołówki szkolej:

Kucharka - Aneta Nadolna
Pomoc kuchenna - Jolanta Gołębiewska
Intendent - Wioletta Kowalewska tel. 690 931 462

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
przy Zespole Szkół w Czarnem
im.Danuty Siedzikówny ps.INKA

 

§ 1.
Podstawa prawna funkcjonowania stołówki
Na podstawie art.106 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 949 ) , oraz ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r.,
ostatnia zmiana Dz. Ustaw z 2016 r. poz. 2014

§ 2.
Postanowienia ogólne
1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę szkolną.
2. Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej.
3. Stołówka nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, świąt i przerw w zajęciach szkolnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
4. Regulamin korzystania ze stołówki określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.
5. Niniejszy regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzone podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez szkołę.
§ 3.
Uprawnieni do korzystania ze stołówki.
1. Do korzystania z posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej uprawnieni są:
a) uczniowie Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem wnoszący opłaty indywidualne , (karta zgłoszenia na obiady załącznik nr 2);
b) uczniowie Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem, których obiady są refundowane przez ośrodki pomocy społecznej i inne podmioty;
c) nauczyciele, pracownicy i emeryci Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem.
§ 4.
Odpłatność za obiady
1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie obiadu.
2. Cena jednego obiadu ustalona jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Czarne i jest określona zarządzeniem dyrektora szkoły.
3. Uczeń ponosi opłatę za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na sporządzenie posiłku, w przeliczeniu na jeden posiłek.
4. Nauczyciel i pracownik Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem ponosi opłatę za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na sporządzenie posiłku oraz uwzględniającą dodatkowo koszy przygotowania i utrzymania stołówki, w przeliczeniu na jeden posiłek, na którą składają się:
a) koszt wynagrodzeń pracowników przygotowujących posiłki w stołówce szkolnej: intendenta, kucharza, pomocy kucharza oraz składników naliczonych od tych wynagrodzeń;
b) koszt zużycia wody, energii, ścieków ;
c) pozostałych składników w tym zakupu wyposażenia stołówki szkolnej.
d) odpłatność za obiady wnosi się w okresach miesięcznych za cały miesiąc z góry
e) w terminie do 10-go każdego m-ca. Wpłaty można dokonać na konto szkoły:
24 9326 0006 0040 0754 2000 0010
W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, za obiady w m-cu np.
Styczniu.
f) w przypadku wpłat na konto należy złożyć stosowne oświadczenie, stanowiące
załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, podczas zgłaszania ucznia do listy osób korzystających ze stołówki.
5. Rezygnacja z całkowitego korzystania ze stołówki należy zgłosić bezpośrednio u intendenta najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca na piśmie wg załącznika nr 5

§ 5.
Zwroty za obiady
1. Zwrot poniesionych kosztów za posiłki może nastąpić z powodu choroby, wycieczki/ imprezy szkolnej, innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia/nauczyciela/ pracownika wynosi jeden dzień lub dłużej.
2. Nieobecność musi być zgłoszona u intendentki osobiście, najlepiej pisemnie lub telefonicznie 690 931 462 najpóźniej do godz. 8.00 w dniu poprzedzającym nieobecność ucznia/nauczyciela/pracownika. Tylko na tej podstawie zostanie pomniejszona opłata za realne korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej. ( załącznik nr 3i 4 )
3. Wychowawca/Nauczyciel organizujący wycieczkę/imprezę musi ją zgłosić intendentce na 4 dni wcześniej w celu przygotowania posiłku zastępczego dla uczniów korzystających z obiadów lub odliczenia za obiad.
4. Odliczenie kwoty za niekorzystanie przez ucznia/nauczyciela/pracownika z obiadów następuje bezpośrednio w miesiącu korzystania z posiłków.
5. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność ucznia/nauczyciela
wychowawcy /pracownika/opiekuna wycieczki-imprezy szkolnej na posiłku nie podlega odliczeniu kosztów.
6. Z obiadów nie mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim.
7. Stołówka nie wydaje posiłków na wynos.

§ 6.
Wydawanie posiłków
1. Obiady wydawane są w godzinach określonych przez dyrektora szkoły. Godziny te odpowiadają przerwom międzylekcyjnym. Ze względów organizacyjnym, ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo, uczniowie spożywają posiłek w grupach określonych przez dyrektora szkoły. Kolejność korzystania z posiłków przez określone grupy uczniów dyrektor szkoły ogłasza do 5.IX na dany rok szkolny.
2. W stołówce oraz przed stołówką jest wywieszony jadłospis na dany dzień zatwierdzony przez intendenta szkoły. Szkoła zastrzega prawo zmiany jadłospisu, w przypadkach od niej niezależnych.
3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami zdrowego żywienia i kalkulacją kosztów.
§ 7.
Zasady zachowania w stołówce
1. Obiady są wydawane w godzinach 11.00- 14.00.
2. Przed okienkiem obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
3. Podczas spożywania obiadu uczniowie zachowują się kulturalnie.
4. Po spożyciu obiadu naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
5. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w stołówce osobom, które nie spożywają posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
6. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce szkolnej czuwają wyznaczeni przez wicedyrektora nauczyciele.
7. Intendent może odmówić zapisu na obiady uczniom, którzy w rażący sposób łamią zasady kulturalnego spożywania posiłków i nie stosują się do niniejszego Regulaminu.

§ 8.

Postanowienia końcowe

1. Traci moc Regulamin Stołówki Szkolnej Zespołu Szkół w Czarnem wprowadzony Zarządzeniem Nr 10/2008r Dyrektora Zespołu Szkół w Czarnem z dnia 17 sierpnia 2008r.
2. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem.
Regulamin wprowadzono Zarządzeniem Nr Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem z dnia 01 września 2017r. 


 

 

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2022
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Gościmy

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 4

Wczoraj 15

Tydzień 19

Miesiąc 400

Razem 26814

Odliczamy

Do końca roku zostało
9
5
Dni
1
7
Godzin
1
2
Minut
1
4
Sekund